• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-05-06 11:13:17    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 154

cri
வாணி – வணக்கம், நேயர்களே, தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சியில் மீ்ண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

க்ளீட்டஸ் – வணக்கம். நண்பர்களே, தொடர்ந்து எங்களுடன் சேர்ந்து சீன மொழி பயிற்சியை செய்யுங்கள்.

வாணி -- திரு பாலு பெருஞ்சுவர் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கப் பதிவு செய்கிறார். பணியாளர்கள் கூறியதாவது, 请付押金200 美元。Qing fu ya jin 200 mei yuan.

押金ya jin, என்றால் முன்பணம். 美元mei yuan, என்றால் அமெரிக்க டாலர்.

க்ளீட்டஸ் –押金ya jin, முன்பணம். 美元mei yuan, அமெரிக்க டாலர்.

வாணி – 请付押金200 美元。Qing fu ya jin 200 mei yuan. முன்பணமாக, 200 அமெரிக்க டாலர் செலுத்துங்கள். 请付押金200 美元。Qing fu ya jin 200 mei yuan.

க்ளீட்டஸ் –请付押金200 美元。Qing fu ya jin 200 mei yuan. முன்பணமாக, 200 அமெரிக்க டாலர் செலுத்துங்கள்.

வாணி – 请您拿好房间钥匙。qing nin na hao fang jian yao shi.

房间fang jian,அறை. 钥匙yao shi, சாவி.

க்ளீட்டஸ் – 房间fang jian,அறை. 钥匙yao shi, சாவி.

வாணி – 请您拿好房间钥匙。qing nin na hao fang jian yao shi. இதோ உங்கள் அறையின் சாவி. 请您拿好房间钥匙。qing nin na hao fang jian yao shi.

க்ளீட்டஸ் –请您拿好房间钥匙。qing nin na hao fang jian yao shi. இதோ உங்கள் அறையின் சாவி.

வாணி – 请把行李留在这儿。Qing ba xing li liu zai zhe er. பெட்டிச்சாமான்களை இங்கே வையுங்கள். 请把行李留在这儿。Qing ba xing li liu zai zhe er.

க்ளீட்டஸ் –请把行李留在这儿。Qing ba xing li liu zai zhe er. பெட்டிச்சாமான்களை இங்கே வையுங்கள்.

வாணி – 我们的工作人员一会儿把它送到您的房间。wo men de gong zuo ren yuan yi hui er ba ta song dao nin de fang jian.

我们的wo men de என்றால் எங்கள், 工作人员gong zuo ren yuan என்றால், பணியாளர்கள், 一会儿yi hui er என்றால் சிறிது நேரம் அல்லது விரைவில் என்ற பொருள்.

க்ளீட்டஸ் –我们的wo men de என்றால் எங்கள், 工作人员gong zuo ren yuan என்றால், பணியாளர்கள், 一会儿yi hui er என்றால் சிறிது நேரம் அல்லது விரைவில் என்ற பொருள்.

வாணி – 我们的工作人员一会儿把它送到您的房间。wo men de gong zuo ren yuan yi hui er ba ta song dao nin de fang jian. எங்கள் பணியாளர்கள் சிறிது நேரத்தில் அவற்றை உங்கள் அறைக்குக் கொண்டு வருவார்கள்.

க்ளீட்டஸ் – 我们的工作人员一会儿把它送到您的房间。wo men de gong zuo ren yuan yi hui er ba ta song dao nin de fang jian. எங்கள் பணியாளர்கள் சிறிது நேரத்தில் அவற்றை உங்கள் அறைக்குக் கொண்டு வருவார்கள்.

வாணி – 我们乘电梯上五层。Wo men cheng dian ti shang wu ceng. 电梯dian ti, என்றால் மின்தூக்கி, 乘电梯cheng dian ti என்று மின்தூக்கி மூலம் என்ற பொருள்.

க்ளீட்டஸ் –乘电梯cheng dian ti என்றால் மின்தூக்கி மூலம் என்ற பொருள்.

வாணி – 我们乘电梯上五层。Wo men cheng dian ti shang wu ceng. நாங்கள் மின்தூக்கி மூலம் 5வது மாடிக்குச் செல்லலாம். 我们乘电梯上五层。Wo men cheng dian ti shang wu ceng.

க்ளீட்டஸ் –我们乘电梯上五层。Wo men cheng dian ti shang wu ceng. நாங்கள் மின்தூக்கி மூலம் 5வது மாடிக்குச் செல்லலாம்.

இசை

வாணி – சரி, இந்தப் பகுதியை மீண்டும் ஒரு முறை பயிற்சி செய்யுங்கள். தமிழாக்கம் இல்லாத நிலையில் எவ்வளவு புரிந்து கொள்ள முடியும் என சோதனை செய்யுங்கள்.

க்ளீட்டஸ் –请付押金200 美元。Qing fu ya jin 200 mei yuan.

வாணி –请您拿好房间钥匙。qing nin na hao fang jian yao shi.

க்ளீட்டஸ் –请把行李留在这儿。Qing ba xing li liu zai zhe er.

வாணி -- 我们的工作人员一会儿把它送到您的房间。wo men de gong zuo ren yuan yi hui er ba ta song dao nin de fang jian.

க்ளீட்டஸ் --谢谢。Xiexie.

வாணி – 我们乘电梯上五层。Wo men cheng dian ti shang wu ceng.

க்ளீட்டஸ் – 好,hao.

இசை

வாணி – இப்போது, திரு பாலுவும், பணியாளரும் அறையை சென்றடைந்தனர்.

这是您的房间,Zhe shi nin de fang jian. இது உங்களது அறை.

க்ளீட்டஸ் --这是您的房间,Zhe shi nin de fang jian. இது உங்களது அறை.

வாணி – 房间真宽敞。Fang jian zhen kuan chang. 真, zhen, என்றால் மிகவும் என்ற பொருள். 宽敞kuan chang என்பது, விசாலமானது.

க்ளீட்டஸ் -- 真, zhen, என்றால் மிகவும் என்ற பொருள். 宽敞kuan chang என்பது, விசாலமானது.

வாணி -- 房间真宽敞。Fang jian zhen kuan chang. இந்த அறை மிகவும் விசாலமானது. 房间真宽敞。Fang jian zhen kuan chang.

க்ளீட்டஸ் --房间真宽敞。Fang jian zhen kuan chang. இந்த அறை மிகவும் விசாலமானது.

வாணி – 还有电脑设施。hai you dian nao she shi.

电脑dian nao என்றால் கணிணி என்ற பொருள். 设施she shi என்றால் வசதி

க்ளீட்டஸ் --电脑dian nao என்றால் கணிணி என்ற பொருள். 设施she shi என்றால் வசதி

வாணி -- 还有电脑设施。hai you dian nao she shi. கணிணிச் சாதனமும் உண்டு.

க்ளீட்டஸ் --还有电脑设施。hai you dian nao she shi. கணிணிச் சாதனமும் உண்டு.

வாணி – 你在这里可以通过宽带和朋友们联系。Ni zai zhe li ke yi tong guo kuan dai he peng you men lian xi.

宽带kuan dai என்றால் அகன்ற அலைவரிசை இணையம் என்ற பொருள். 联系lian xi., என்று தொடர்பு கொள்வதாகும்.

க்ளீட்டஸ் --宽带kuan dai என்றால் அகன்ற அலைவரிசை இணையம் என்ற பொருள். 联系lian xi., என்று தொடர்பு கொள்வதாகும்.

வாணி -- 你在这里可以通过宽带和朋友们联系。Ni zai zhe li ke yi tong guo kuan dai he peng you men lian xi. இங்கே அகன்ற அலைவரிசை இணையம் மூலம் நண்பர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். 你在这里可以通过宽带和朋友们联系。Ni zai zhe li ke yi tong guo kuan dai he peng you men lian xi.

க்ளீட்டஸ் -- 你在这里可以通过宽带和朋友们联系。Ni zai zhe li ke yi tong guo kuan dai he peng you men lian xi. இங்கே அகன்ற அலைவரிசை இணையம் மூலம் நண்பர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

வாணி – 还可以直接拨号和家人通话。hai ke yi zhi jie bo hao he jia ren tong hua. 直接拨号zhi jie bo hao என்றால் நேரடியாக எண்ணை அழுத்துதல். 家人jia ren, என்றால் குடும்பத்தினர். 通话tong hua என்றால் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்வது. 还可以直接拨号和家人通话。hai ke yi zhi jie bo hao he jia ren tong hua.

க்ளீட்டஸ் -- 还可以直接拨号和家人通话。hai ke yi zhi jie bo hao he jia ren tong hua. தொலைபேசியில் நேரடியாக எண்ணை அழுத்தி குடும்பத்தினருடன் பேசலாம்.

இசை

வாணி – இந்த பகுதியை மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள்.

这是您的房间,Zhe shi nin de fang jian.

க்ளீட்டஸ் --房间真宽敞。Fang jian zhen kuan chang.

வாணி -- 还有电脑设施。hai you dian nao she shi.

க்ளீட்டஸ் -- 你在这里可以通过宽带和朋友们联系。Ni zai zhe li ke yi tong guo kuan dai he peng you men lian xi.

வாணி – 还可以直接拨号和家人通话。hai ke yi zhi jie bo hao he jia ren tong hua.

இசை

வாணி – சரி, நேயர்களே. இன்றைய வகுப்பு நிறைவடைந்தது. மறவாமல் வீட்டில் அதிக பயிற்சி செய்யுங்கள்.

peng you men, xi qi jie mu zai jian. நண்பர்களே, அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்.

க்ளீட்டஸ் -- peng you men, xia qi jie mu zai jian.