பேசும் படம்

அறிவுசார் சொத்துரிமை பாதுகாப்பு

அறிவுசார் சொத்துரிமை பாதுகாப்பு

சீனாவின் முதலாவது சர்வதேச இறக்குமதி பொருட்காட்சியில், உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 100க்கும் அதிகமான புதிய தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் உற்பத்திபொருட்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டனசீனாவின் முதலாவது சர்வதேச இறக்குமதி பொருட்காட்சியில்

தேசிய கண்காட்சி மையம்

தேசிய கண்காட்சி மையம்

ஷாங்காயில் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி நடைபெறும் தேசிய கண்காட்சி மையம்

சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் வெளியீடு!

சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் வெளியீடு!

 சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னங்கள் 27ஆம் நாள் மாலை ஷாங்காயிலுள்ள தேசியக் கண்காட்சி மையத்தில் வெளியிடப்பட்டன