காணொளி

பேசும் படம்

தேசிய கண்காட்சி மையம்
15ஆவது சீன-ஆசியான் பொருட்காட்சி
சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் வெளியீடு!