காணொளி

பொருட்காட்சியில் நிலானியின் சிறப்பு நேரலை!
சீனர்கள் உலகத்திலிருந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கள்?
முகநூலில் நிலானியுடன் CIIE பாருங்க!
ஷாங்காயில் ஒளிமயமான இரவுக் காட்சி
ஷாங்காய் இரவுக் காட்சி
வானில் இருந்து ஷாங்காய் காட்சி

பேசும் படம்

கண்ணாடியில் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி
அறிவுசார் சொத்துரிமை பாதுகாப்பு
சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி
அருமையான ஷாங்காய்
முதலாவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதி பொருட்காட்சிக்கான ஆயத்த பணிகள்
ஷாங்காயில் 440 நுண்மதி பேருந்துகள்