#கருத்து

சீன ஆற்றல்களின் முக்கிய பங்கு

சீன ஆற்றல்களின் முக்கிய பங்கு

கடந்த 2 நாட்கள் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் நாடுகள் தலைவர்களின் 11ஆவது சந்திப்பு 14ஆம் நாள் பிரேசிலில் முடிவடைந்தது.

பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கிடையிலான ஒத்துழைப்பு வளர்ச்சி

பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கிடையிலான ஒத்துழைப்பு வளர்ச்சி

தொழில்நிறுவனங்கள் நம்பிக்கையை கொண்டால், சந்தை உயிராற்றல் கொள்ளும். பொருளாதார ஒத்துழைப்பு பிரிக்ஸ் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு முறையின் அடிப்படையாகும்

பிரிக்ஸ் ஒத்துழைப்பின் 2ஆவது பொற்காலத்துக்கு அழகூட்டும் திறப்பு மற்றும் புத்தாக்கம்

11ஆவது பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாடு நவம்பர் 13, 14 ஆகிய நாட்களில் பிரேசிலின் தலைநகரில் நடைபெறுகிறது