கருத்து

நாகரிகங்களுக்கிடையே உயர்வு-தாழ்வு, சிறப்பு-மோசம் போன்ற நிலைகள் ஏதுமில்லை

ஆசியாவில் அமைதியும் கூட்டுச் செழுமையும் நனவாக்குவதற்கு, பொருளாதாரம் மற்றும் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தின் ஆற்றல் மட்டுமல்ல, பண்பாடு மற்றும் நாகரிகத்தின் ஆற்றலும் தேவைப்படுகின்றது.

காணொளி

அரியா: யாரும் தூங்கவில்லை
வுஷூ செயல்திறன் "மை மற்றும் தூரிகை ரிதம்"
பாடல் "மலர்கள் மற்றும் காற்றின் விளிம்பில் அண்டைவீட்டுக்காரர்கள்"

படத்தொகுப்பு

ஆசிய உணவுத் திரு விழா துவக்கம்
அமீர் கான்: உலகத்திற்கு ஆசிய கதை
ஆசிய கலாச்சார கார்னிவல்
ஆசியப் பண்பாட்டுக் கலை விகழ்ச்சிகள் துவக்கம்
ஆசிய நாகரிகங்களுக்கிடையிலான உரையாடல் மாநாட்டில் பாகிஸ்தான் பங்கேற்பு
ஆசிய பண்பாட்டு விழாவின் தலைப்புப் பாடல்