கருத்து

நாகரிகங்களுக்கிடையே உயர்வு-தாழ்வு, சிறப்பு-மோசம் போன்ற நிலைகள் ஏதுமில்லை

நாகரிகங்களுக்கிடையே உயர்வு-தாழ்வு, சிறப்பு-மோசம் போன்ற நிலைகள் ஏதுமில்லை

ஆசியாவில் அமைதியும் கூட்டுச் செழுமையும் நனவாக்குவதற்கு, பொருளாதாரம் மற்றும் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தின் ஆற்றல் மட்டுமல்ல, பண்பாடு மற்றும் நாகரிகத்தின் ஆற்றலும் தேவைப்படுகின்றது.