சிறப்பு

சிடிஏசி துவங்கியது

சிடிஏசி துவங்கியது

மே 15-ஆம் நாள் புதன்கிழமை இரவில் பெய்ஜிங் மாநகரில் நடைபெற்ற ஆசிய கலாச்சார கார்னிவலில், சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் உரைநிகழ்த்தினார்

ஆசிய பண்பாட்டு விழாவின் தலைப்புப் பாடல்

ஆசிய பண்பாட்டு விழாவின் தலைப்புப் பாடல்

ஆசிய நாகரிகங்களுக்கிடையிலான உரையாடல் மாநாட்டைச் சேர்ந்த ஆசிய பண்பாட்டு விழா விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. “நமது ஆசியா” என்னும் இந்நிகழ்ச்சியின் தலைப்புப் பாடல் மே 9ஆம் நாள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது