கற்பாலத்தின் அழகு
2021-11-25 10:10:34

கற்பாலத்தின் அழகு_fororder_1350449666309095448

நவம்பர் 24ஆம் நாள், பெய்ஜிங்கில் உள்ள கோடைக்கால மாளிகையில், 17 துளைகள் கொண்ட கற்பாலத்தின் அழகான காட்சியை புகைப்படம் எடுக்க, நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் வந்தனர். கோடைக்கால மாளிகையானது சீனாவில் மிக நன்றாக பாதுகாக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய பேரரசக் குடும்பப் பூங்காவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கற்பாலத்தின் அழகு_fororder_1350449666304245807

நவம்பர் 24ஆம் நாள், பெய்ஜிங்கில் உள்ள கோடைக்கால மாளிகையில், 17 துளைகள் கொண்ட கற்பாலத்தின் அழகான காட்சியை புகைப்படம் எடுக்க, நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் வந்தனர். கோடைக்கால மாளிகையானது சீனாவில் மிக நன்றாக பாதுகாக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய பேரரசக் குடும்பப் பூங்காவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கற்பாலத்தின் அழகு_fororder_1350449666306080770

நவம்பர் 24ஆம் நாள், பெய்ஜிங்கில் உள்ள கோடைக்கால மாளிகையில், 17 துளைகள் கொண்ட கற்பாலத்தின் அழகான காட்சியை புகைப்படம் எடுக்க, நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் வந்தனர். கோடைக்கால மாளிகையானது சீனாவில் மிக நன்றாக பாதுகாக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய பேரரசக் குடும்பப் பூங்காவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கற்பாலத்தின் அழகு_fororder_1350449666309095469

நவம்பர் 24ஆம் நாள், பெய்ஜிங்கில் உள்ள கோடைக்கால மாளிகையில், 17 துளைகள் கொண்ட கற்பாலத்தின் அழகான காட்சியை புகைப்படம் எடுக்க, நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் வந்தனர். கோடைக்கால மாளிகையானது சீனாவில் மிக நன்றாக பாதுகாக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய பேரரசக் குடும்பப் பூங்காவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும்