படத்தொகுப்பு

சீனாவின் விமானந்தாங்கி வளர்ச்சி

சீனாவின் விமானந்தாங்கி வளர்ச்சி

சீனாவில் முதலாவது சாதனை எனும் பகுதியில் சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிச் சாதனைகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். 2017ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26ஆம் நாள் சீனா தானாக தயாரித்த முதலாவது விமாந்தாங்கி சேவைக்கு வந்தது

சீனாவின் அணு மின் நிலைய வளர்ச்சி

சீனாவின் அணு மின் நிலைய வளர்ச்சி

சீனாவில் முதலாவது சாதனை எனும் பகுதியில் சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிச் சாதனைகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். 1991ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் ஜின் ஷன் என்னும் அணு மின் நிலையம், பயன்பாட்டுக்கு வரத் தொடங்கியது. அது தற்போது சீனாவின் மிக பெரிய அணு மின் நிலையாமாகும்

ச்சாங் ஏ சந்திர ஆய்வு திட்டப்பணி

ச்சாங் ஏ சந்திர ஆய்வு திட்டப்பணி

சீனாவில் முதலாவது சாதனை எனும் பகுதியில் சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிச் சாதனைகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். ச்சாங் ஏ என்ற சந்திர ஆய்வு திட்டப்பணி 2004ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக துவக்கப்பட்டது

123NextEndTotal 3 pages