பேசும் படம்

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதையில் திரைப்பட ஒத்துழைப்பு விவாதம்

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதையில் திரைப்பட ஒத்துழைப்பு விவாதம்

21ஆவது ஷாங்காய் சர்வதேச  திரைப்பட விழாவின் ஒரு பகுதியாக, ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை என்ற தலைப்பிலான வட்டமேசைக் கூட்டம் ஜுன் 20ஆம் நாள் நடைபெற்றது

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை செய்தியாளர்கள் சங்கம்

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை செய்தியாளர்கள் சங்கம்

 2018-ஆம் ஆண்டுக்கான ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை செய்தியாளர்கள் அமைப்புக் கருத்தரங்கு ஜுன் 20-ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது