காணொளி

《பெய்ஜிங் 2019》

பேசும் படம்

சீன-இலங்கை தொல் பொருள் ஆராய்ச்சித் திட்டப்பணி
கொழும்பு துறைமுகம்
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தின் வளர்ச்சி
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம்
ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதையில் திரைப்பட ஒத்துழைப்பு விவாதம்
ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை செய்தியாளர்கள் சங்கம்