பேசும் படம்

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு நாடுகளின் அரசு சாரா அமைப்புகளின் பேச்சுவார்த்தை
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் சேர்ந்த உறுப்பு நாட்டுத் தூதர்கள் குழுவின் நட்பு கால்பந்து போட்டி
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு தன்னார்வலர்கள்
​ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உறுப்பு நாட்டுச் சுற்றுலா அமைச்சர்களின் கூட்டம்
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்த நாடுகளின் இறக்குமதி பொருட்களின் கண்காட்சி
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் கூட்டம்