தலைப்புச் செய்திகள்

உலக முன்னணி இராணுவப் படையைக் கட்டியமைக்கும் சீனா

உலக முன்னணி இராணுவப் படையைக் கட்டியமைக்கும் சீனா

2035ஆம் ஆண்டுக்குள், சீனத் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவத்தின் நவீனமயமாக்கத்தை அடிப்படையில் நனவாக்க வேண்டும். 

சீனாவின் தூய்மையான எரியாற்றல் வளர்ச்சி

சீனாவின் தூய்மையான எரியாற்றல் வளர்ச்சி

எரியாற்றல், சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் உயிர் நாடியாகும். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக, புதிய எரியாற்றலை சீனா பெரிதும் வளர்த்து, பயன்படுத்தி, தூய்மையான, கரிகுறைந்த எரியாற்றலுக்கான மாற்றத்தை விரைவுப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், சீனாவின் பொருளாதார அதிகரிப்புத் தரம் இடைவிடாமல் மேம்பட்டுள்ளது