புதிய செய்திகள்

சீனாவின் குளிர் பிரதேசத்திலுள்ள உயர் வேக இருப்புப் பாதை

சீனாவின் குளிர் பிரதேசத்திலுள்ள உயர் வேக இருப்புப் பாதை

சீனாவின் குளிர் பிரதேசத்திலுள்ள உயர் வேக இருப்புப் பாதை2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் நாள் இயங்க துவங்கிய ஹார் பின்-தா லியன் உயர் வேக இருப்புப் பாதை, உலகின் முதல் குளிர் பிரதேச உயர் வேக இருப்புப் பாதையாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சீன பொது மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் விண்வெளி ஆய்வு

சீன பொது மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் விண்வெளி ஆய்வு

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், சீன விண்வெளி ஆய்வுத்துறை பல முன்னேற்றங்களைப் பெற்றதுடன், பொது மக்களின் வாழ்க்கையையும் மாற்றியுள்ளது. 2017-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20-ஆம் நாள், சீனாவின் முதலாவது சரக்கு விண்கலமான தியன்சோ-1, லாங்மார்ச்-7 ஏவூர்த்தியால் வெற்றிகரமாக விண்னில் செலுத்தப்பட்டது