சீன கலைக்களஞ்சியம்

தனிச்சிறப்பு மிக்க சோ நிங் தேயிலை
லியுசி என்னும் அழகிய இடம்
சீன கலைக்களஞ்சியம்
விலங்குச் சின்னங்கள் மற்றும் சீன ஆண்டு அட்டவனை
(காணொளி) அழகான சியாமென்
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் உலகப் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வங்கள்