சீன கலைக்களஞ்சியம்

00:00:52
சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி(1)
நேரலை:சீனாவின் கோலிவுட்டில் நடித்தல்
00:01:45
லாவ் ஜியாங் என்ற நடனத்தை ரசிப்பது
சீனாவில் தாமரை பற்றிய சிறப்புப் பண்பாடு
தனிச்சிறப்பு மிக்க சோ நிங் தேயிலை
லியுசி என்னும் அழகிய இடம்
சீன கலைக்களஞ்சியம்
விலங்குச் சின்னங்கள் மற்றும் சீன ஆண்டு அட்டவனை
(காணொளி) அழகான சியாமென்
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் உலகப் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வங்கள்