சீனாவுக்குச் செல்வோம்

சோங்ச்சிங் பயணம்
சீனப் பாரம்பரிய கலைகளை உணர்ந்துள்ள இந்திய இளைஞர்கள்
இந்திய இளைஞர் பிரதிநிதிக் குழு சீனாவில் நட்புப்பூர்வ பயணம்
செங்து மாநகரில் பயணம்