வணக்கம் சீனா

சீன பல்கலைக்கழகத்தில் பொங்கல் விழாக் கொண்டாட்டம்
ஒளிப்பதிவு: சீனப் பெருஞ்சுவர்
00:02:33
சூரியன்
திசைகாட்டி
00:02:33
சீன நாட்காட்டி
கன்ஃபியூஷியஸ்
வணக்கம்
சீனா