சிறப்புப் பகுதி

NPC&CPPCC:2019ஆம் ஆண்டு கூட்டத் தொடர்கள்
"ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை"
அன்றாடச் சீன மொழி
சீன கலைக்களஞ்சியம்
(காணொளி) அழகான சியாமென்