சுற்றுலாத் தகவல்

பெய்ஜிங்:சொர்க்க கோயில்
பெய்ஜிங்:பெருஞ்சுவர்
பெய்ஜிங்:பேரரசு அரண்மனை