சிறப்புப் பரிந்துரை

00:00:23
மணிக்கு 350 கி.மீ. வேகத்தில் ஓடும் புல்லட் தொடர்வண்டி சீனாவில் இன்று தொடக்கம்
பெய்ஜிங்கில் உலக இயந்திர மனிதர் மாநாடு
இந்தியாவின் உத்தர பிரதேசத்தில் தொடர்வண்டி விபத்து