சீன பயணக் குறிப்புகள்

சீனாவிலுள்ள இந்திய தூதரகம்
சீன அரசின் நுழைவிசைவுக்குத் தேவையான ஆவணங்கள்
பழக்க வழக்கங்களும் தவிர்க்க வேண்டியவையும்