பேசும் படம்

கிராமப்புறங்களுக்கு ஷிச்சின்பிங் வரைந்த அருமையான திட்டம்
ஷிச்சின்பிங்:நாட்டுக்குச் சேவைபுரியும் போக்கில் கனவு நிறைவேற்றம்
விவசாயத்தை கவர்ச்சித் தொழிலாக மாற்ற நடவடிக்கை:சீனா
13ஆவது சீனத் தேசிய மக்கள் பேரவையின் நினைவு அஞ்சல் தலை
சீனத் தேசிய மக்கள் பேரவைப் பிரதிநிதிகளின் பேட்டி பாதை
தேசிய மக்கள் பேரவைக் கூட்டத் தொடரின் செய்தியாள் கூட்டம்