அறிவியல்

குளோன் முறையில் பிறந்த குரங்குகள்
ஆப்பிரிக்காவில் பயிரிடப்பட்ட தர்பூசணிகள்
2017 சீனாவின் தேசிய பாதுகாப்புத் துறையில் 10 முக்கிய அறிவியல் செய்திகள்
2018ஆம் ஆண்டு சர்வதேச நுகர்வு மின்னணு பொருட்கள் கண்காட்சியில் சீனாவின் உற்பத்திப் பொருட்கள்
யின்ச்சுவான் நகரிலுள்ள பூக்கள் பொருட்காட்சியில் மனிதர் இல்லாத தொடர்வண்டி யூகெய்
சூரிய மின் உற்பத்தி மூலம் வளம் காணும் சீன கிராமங்கள்
கரும்பொருள் துகளைக் கண்டுபிடிக்கும் செயற்கைக் கோள் பெற்றுள்ள சாதனைகள்
19வது சீனச் சர்வதேசத் தொழிற்துறை பொருட்காட்சி
2017ஆம் ஆண்டின் உலக கடின பொருட்களுக்கான புதுமை மாநாட்டின் துவக்க விழா
2017ஆம் ஆண்டின் உலக கடின பொருட்களுக்கான புதுமை மாநாட்டிலுள்ள கடின பொருட்கள்
மணிக்கு 1000கி.மீ. வேகத்தில் ஓடும் புதிய தலைமுறை தொடர்வண்டியின் ஆய்வுத் திட்டம்
பெய்ஜிங்கில் உலக இயந்திர மனிதர் மாநாடு
மணிக்கு 350 கி.மீ வேகத்துடன் இயங்கும் தொடர்வண்டிச் சேவை
குவாண்டம் செயற்கைக்கோள் மூலம் தொலைத் தொடர்பில் சீனாவின் பெரும் சாதனை
சூரிய ஆற்றலால் இயங்கும் புதிய ஆளில்லா விமானம் பறக்கும் சோதனை