சிறப்புப் பரிந்துரை

00:00:33
அதிசயமான உயர்வேக நெடுஞ்சாலை
00:02:35
பிரிக்ஸ் அமைப்பு பற்றிய அறிமுகம்
00:00:33
பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் யோகா தினக் கொண்டாட்டம்
இன்றைய சீனா