சிறப்புப் பரிந்துரை

00:01:03
உயிர்ப்புள்ள சீனா:சோங்ஃபன் விளையாட்டு
00:01:00
உயிர்ப்புள்ள சீனா: பீச் பழங்களின் கடல்
00:00:33
அதிசயமான உயர்வேக நெடுஞ்சாலை
00:02:35
பிரிக்ஸ் அமைப்பு பற்றிய அறிமுகம்
00:00:33
பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் யோகா தினக் கொண்டாட்டம்
இன்றைய சீனா