காணொளி

பேசும் படம்

துடிப்பான வூ ஜென்
பொருட்காட்சியில் புதிய தொழில் நுட்பம்
"இணைய ஒளி" என்னும் பொருட்காட்சி
இயந்திர மனிதர் பாடம்
ஷாங்காயில் உலகச் செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு துவக்கம்
சீனச் சர்வதேச நுண்ணறிவுத் தொழில் பொருட்காட்சி