காணொளி

சிறப்பு காணொளி: சீனப் பயணம்
சிறப்பு காணொளி: அழகிய சீனா
காணொளி- வானில் இருந்து பெய்ஜிங் காட்சி

படத்தொகுப்பு

சீனாவின் முதலாவது சாதனை: மொடொ நெடுஞ்சாலை
சீனாவின் முதலாவது சாதனை: தொழில் துறை இயந்திர மனிதன்
சீனாவில் முதலாவது சாதனை:சென்செள 1 எனும் விண்கலம்
சீனாவில் முதலாவது சாதனை:முதலாவது தொடர் வண்டி
சீனாவில் முதலாவது சாதனை:வானொலி பெட்டி
சீனாவில் முதலாவது சாதனை:ஒலிம்பிக் தங்கம் பதக்கம்