பிரமாண்டமான ஹூ கோ அருவி
2022-04-07 11:11:08

மஞ்சள் ஆற்றின் பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ள ஹூ கோ அருவி, பிரமாண்டமான காட்சியுடன் பயணிகளை ஈர்த்து வருகிறது.