ஆப்பிரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் தினம்
2022-04-08 10:15:59

இன்று ஆப்பிரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் தினமாகும். ஆப்பிரிக்காவின் பல வன விலங்குகளை காணலாம்.