சொங்சிங் மாநகரில் பயிரிடும் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி
2022-04-20 12:53:38

சொங்சிங் மாநகரில் பயிரிடும் தொழில்நுட்பத்தை ஒரு பெண்ணின் தலைமையில் உள்ளூர் கிராமவாசிகள் வறுமையிலிருந்து விடுபட்டு செல்வமடைந்தனர்.