கோடை சூட்டைத் தணிக்கும் விலங்குகள்
2022-06-06 10:12:11

சீனாவில் கோடைகால சூட்டைத் தணித்து உடலுக்குக் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் விலங்குகள்.