சொகுசான ஹாங்காங் வாழ்வு
2022-07-01 11:09:50

ஹாங்காங், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சர்வதேச மாநகராகும். வாழ் நாளில் குறைந்தது ஒரு முறை ஹாங்காங்கிற்குச் சென்று தனிச்சிறப்பான பண்பாட்டை அனுப்பவிக்க வேண்டும்~