பிரிஸ்டல் நகரின் மாபெரிய கொரில்லா சிற்பம்
2022-07-22 10:25:26

ஜூலை 21ஆம் நாள், பிரிட்டனின் பிரிஸ்டல் நகரில் மாபெரிய கொரில்லா சிற்பம் திறக்கப்பட்டது.