ஐஸ்லாந்து எரிமலை வெடிப்பு
2022-08-08 10:52:18

ஆகஸ்டு 4ஆம் நாள், ஐஸ்லாந்திலுள்ள ஒரு எரிமலை வெடித்தது. ல்பாறை குழம்பு தங்கம் போல் பாய்கிறது.