வண்ணமான நெடுஞாசாலை
2022-08-15 15:34:22

சொங்சிங் மாநகரின் நெஞ்டுசாலை ஒன்றின் இருபுறங்களிலும் வளர்ந்துள்ள மரங்களின் வண்ண வண்ண இலைகளின் கண்கவர் காட்சி.

சொங்சிங் மாநகரின் நெஞ்டுசாலை ஒன்றின் இருபுறங்களிலும் வளர்ந்துள்ள மரங்களின் வண்ண வண்ண இலைகளின் கண்கவர் காட்சி.


சொங்சிங் மாநகரின் நெஞ்டுசாலை ஒன்றின் இருபுறங்களிலும் வளர்ந்துள்ள மரங்களின் வண்ண வண்ண இலைகளின் கண்கவர் காட்சி.