சாமந்திப்பூ அமோகம்
2022-08-18 14:22:41

குய் ட்சொ மாநிலத்தின் பீ ட்செ நகரில், புத்தம்புதிய சாமந்திப்பூகளை லாறியில் போட்டு சந்தைக்கு அனுப்பிய விவசாயிகள். 

குய் ட்சொ மாநிலத்தின் பீ ட்செ நகரில், புத்தம்புதிய சாமந்திப்பூகளை லாறியில் போட்டு சந்தைக்கு அனுப்பிய விவசாயிகள். 

குய் ட்சொ மாநிலத்தின் பீ ட்செ நகரில், புத்தம்புதிய சாமந்திப்பூகளை லாறியில் போட்டு சந்தைக்கு அனுப்பிய விவசாயிகள். 

குய் ட்சொ மாநிலத்தின் பீ ட்செ நகரில், புத்தம்புதிய சாமந்திப்பூகளை லாறியில் போட்டு சந்தைக்கு அனுப்பிய விவசாயிகள்.