தொடர்வண்டி மற்றும் வாகனங்களின் சந்திப்பு
2022-09-14 12:51:51

கழுகுப் பார்வையில் இருப்புப்பாதை மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் சந்திப்பு, சீனாவின் சியாங்சி நகர சிறப்புக் காட்சி