கத்தாரில் பாண்டா...
2022-11-23 10:25:11

கத்தாரில் சீனாவிலிருந்து வந்த செய்தியாளர்கள் ராட்சத பாண்டாக்களைப் பார்க்கச் சென்றனர். சிச்சுவான் பேச்சுவழக்கைக் கேட்டதும், ராட்சத பாண்டா உற்சாகமாக பதில் அளித்தது.