திராட்சை அறுவடை
2022-12-06 10:00:59

 சீனாவின் லியௌசெங் நகரிலுள்ள பசுமை கூடாரத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் திராட்சை அறுவடை