பிளம் மலர்களின் எழுச்சி
2023-01-06 11:02:35

குளிர்காலத்தில் பல பூக்கள் வாடி விழும் போது பிளம் மலர்கள் மட்டும் பெருமையுடன் நிற்கின்றன. இத்தகைய எழுச்சி, சீனாவின் பாரம்பரியப் பண்பாட்டில் மக்களின் எழுச்சி கண்ணோட்டத்தின் காட்சி மற்றும் நோக்கத்தின் இலக்கை வர்ணிக்கும் போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது.