தீப்பொறி கொண்டாட்டம்
2023-01-17 14:11:52

சீனப் புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், உருகிய இரும்பைக் கொண்டு தீப்பொறி உருவாக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் யான் ட்செங் நகரில் நடைபெற்றது.

சீனப் புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், உருகிய இரும்பைக் கொண்டு தீப்பொறி உருவாக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் யான் ட்செங் நகரில் நடைபெற்றது.

சீனப் புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், உருகிய இரும்பைக் கொண்டு தீப்பொறி உருவாக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் யான் ட்செங் நகரில் நடைபெற்றது.

சீனப் புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், உருகிய இரும்பைக் கொண்டு தீப்பொறி உருவாக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் யான் ட்செங் நகரில் நடைபெற்றது.

சீனப் புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், உருகிய இரும்பைக் கொண்டு தீப்பொறி உருவாக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் யான் ட்செங் நகரில் நடைபெற்றது.