ஸ்காட்லாந்தில் காளைகளின் ஏலம்
2023-02-07 11:02:45

பிரிட்டனின் ஸ்காட்லாந்தில் காளைகளின் ஏலம் நடைபெற்றது. பலம் வாய்ந்த காளைகள் ஒன்றுகூட்டி காணப்பட்டுள்ளன.