குளிர்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி இடங்களில் ஷி ச்சின்பிங் ஆய்வுப் பயணம்

சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி இடங்களில் ஆய்வுப் பயணம் மேற்கொண்டார்.

வானொலி

காணொளி

செய்திகள்