சீன மக்கள் விடுதலை படை நிறுவப்பட்ட 95ஆம் ஆண்டு நிறைவு கொண்டாட்டம்

சீன மக்கள் விடுதலை படை நிறுவப்பட்ட 95ஆம் ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் வகையில் சீனத் தேசியப் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஜுலை 31ஆம் நாள் மக்கள் மாமண்டபத்தில் விருந்து அளித்தது.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்