வானொலி நிகழ்ச்சி

2017ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 3ஆம் நாள் முதல் ஒலிபரப்பாகும் தமிழ்ப் பிரிவின் நிகழ்ச்சிகள்

திங்கள் செய்திகள் 1.சன்னல்
2.ஒரு வாரப் பொருளாதாரம்
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.அன்றாட சீன மொழி
செவ்வாய் செய்திகள் 1.சீனப் பண்பாடு
2.சீனாவில் இன்பப் பயணம்
3.வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்
4.சீன உணவு அரங்கம்
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.அன்றாட சீன மொழி
புதன் செய்திகள் 1.நேயர் நேரம்
2.கேள்வியும் பதிலும்
3.இன்றைய திபெத்
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.அன்றாட சீன மொழி
வியாழன் செய்திகள் 1.சன்னல்
2.சீனத் தேசிய இனங்கள்
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.அன்றாட சீன மொழி
வெள்ளி செய்திகள் 1.சீனச் சமூக வாழ்வு
2.அறிவியல் உலகம்
3.மனமகிழ் நேரம்
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.அன்றாட சீன மொழி
சனி செய்திகள் 1.முகநூலில் நேயர் முகம்
2.இசை நிகழ்ச்சி
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.தமிழ் மூலம் சீனம்
ஞாயிறு செய்திகள் 1.நேயர் கடிதம்
2.தமிழ்ப் பாடல்
1.அன்று இன்று
2.கதைத் தேன்
3.தமிழ் மூலம் சீனம்
இரவு 7︰30-8︰30 இரவு 8︰30-9︰30

25.67 மீட்டர்—11685 கி.ஹர்ட்ஸ்

22.06 மீட்டர்—13600 கி.ஹர்ட்ஸ்

மீட்டர்—9690 கி.ஹர்ட்ஸ்

மீட்டர்—11685 கி.ஹர்ட்ஸ்

காலை 7︰30-8︰30 காலை 8︰30-9︰30

மீட்டர்—13600 கி.ஹர்ட்ஸ்

19.66 மீட்டர்—15260 கி.ஹர்ட்ஸ்`

மீட்டர்—13600 கி.ஹர்ட்ஸ்

மீட்டர்—13730 கி.ஹர்ட்ஸ்