ஷிச்சின்பிங்கும் தந்தையும்

மக்கள் நலன் சார்ந்து பணிபுரிய வேண்டும் என்பதுதான் ஷிச்சின்பிங் மற்றும் அவரின் தந்தையின் கொள்கையாகத் திகழ்கிறது.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்