• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2008-03-21 18:52:39    
திபெத்தின் நிர்மானம்

cri

கடந்த சில ஆண்டுகளில், சொந்தமாக தனி வீடுகளைக் பெறும் வரலாற்றில் மிகவேகமான வளர்ச்சியை திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் மக்கள் அனுபவித்துள்ளனர். உறைவிட நிலைமை குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாட்டைப் பெற்றுள்ளது. சீனாவின் திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் கட்டுமான ஆணையத்தின் புள்ளிவிபரங்கள் இதைக் காட்டுகின்றன.

திபெத்தில் வீட்டு உடைமை முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரிப்பதுடன், சந்தைக்கு பல்வகை தெரிவுகளை வழங்கியுள்ளது என்று அறியப்படுகின்றது. புள்ளி விபரங்களின் படி, திபெத் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் நகர வாசிகளின் நபர்வாரி உறைவிட பரப்பு 25 சதூர மீட்டரை எட்டியது. விவசாயிகள் மற்றும் ஆயர்களின் நபர்வாரி உறைவிட பரப்பு 36 சதூர மீட்டராகும்.