• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-10-26 17:13:17    
நிகழ்ச்சி நிரல்

cri

மார்ச் 29 ஆம் நாள் முதல் நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பப்படும் அலைவரிசைகள்

----நாள்தோறும் செய்திகள்-----
திங்கள்: மக்கள் சீனம், நட்புப் பாலம், சீன வரலாற்றுச் சுவடுகள்,
சீன உணவு அரங்கம்

செவ்வாய்: சீனாவில் இன்பப் பயணம், சீனப் பண்பாடு அல்லது
சீனக் கதை, தமிழ் பாடல், நேருக்கு நேர், தமிழ் மூலம் சீனம்

புதன்: சீன தேசிய இன குடும்பம், சீனச் சமூக வாழ்வு அல்லது சீன மகளிர்,
சீனப் பாடல், நேயர் நேரம்

வியாழன்: அறிவியல் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வுப் பாதுகாப்பு,
சீனப் பாடல், அன்றாட சீன மொழி

வெள்ளி: விளையாட்டுச் செய்திகள், தமிழ் மூலம் சீனம், தமிழ் பாடல், உங்கள் குரல்

சனி: கேள்வியும் பதிலும், இசை நிகழ்ச்சி, அன்றாட சீன மொழி

ஞாயிறு: மலர்ச் சோலை, நேயர் கடிதம், நேயர் விருப்பம்

இந்திய நேரம்: இரவு 7:30-8:30 (பெய்சிங் நேரம்: இரவு 22:00-23:00)
சிற்றலை: 25.67 மீட்டர்------11685 கி.ஹர்ட்ஸ்
22.06 மீட்டர்----- 13600 கி.ஹர்ட்ஸ்

இந்திய நேரம்: இரவு 8:30-9:30 (பெய்சிங் நேரம்: இரவு 23:00-24:00)
31.61 மீட்டர்------ 9490 கி.ஹர்ட்ஸ்
25.42 மீட்டர்----- 11800 கி.ஹர்ட்ஸ்

இந்திய நேரம்: காலை 7:30-8:30 (பெய்சிங் நேரம்:காலை 10:00-11:00)
சிற்றலை: 22.06 மீட்டர்------ 13600 கி.ஹர்ட்ஸ்
19.66 மீட்டர்------ 15260 கி.ஹர்ட்ஸ்

இந்திய நேரம்: காலை 8:30-9:30 (பெய்சிங் நேரம்:காலை 11:00-12:00)
சிற்றலை: 22.06 மீட்டர்------ 13600 கி.ஹர்ட்ஸ்
21.84 மீட்டர்------ 13735 கி.ஹர்ட்ஸ்

அக்டோபர் 25 ஆம் நாள் முதல் நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பப்படும் அலைவரிசைகள்

----நாள்தோறும் செய்திகள்-----
திங்கள்: மக்கள் சீனம், நட்புப் பாலம், சீன வரலாற்றுச் சுவடுகள்,
சீன உணவு அரங்கம்

செவ்வாய்: சீனாவில் இன்பப் பயணம், சீனப் பண்பாடு அல்லது
சீனக் கதை, தமிழ் பாடல், நேருக்கு நேர், தமிழ் மூலம் சீனம்

புதன்: சீன தேசிய இன குடும்பம், சீனச் சமூக வாழ்வு அல்லது சீன மகளிர்,
சீனப் பாடல், நேயர் நேரம்

வியாழன்: அறிவியல் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வுப் பாதுகாப்பு,
சீனப் பாடல், அன்றாட சீன மொழி

வெள்ளி: விளையாட்டுச் செய்திகள், தமிழ் மூலம் சீனம், தமிழ் பாடல், உங்கள் குரல்

சனி: கேள்வியும் பதிலும், இசை நிகழ்ச்சி, அன்றாட சீன மொழி

ஞாயிறு: மலர்ச் சோலை, நேயர் கடிதம், நேயர் விருப்பம்

இந்திய நேரம்: இரவு 7:30-8:30 (பெய்சிங் நேரம்: இரவு 22:00-23:00)

சிற்றலை: 31.35 மீட்டர்———9570 கி.ஹர்ட்ஸ்
31.04 மீட்டர்———9665 கி.ஹர்ட்ஸ்

இந்திய நேரம்: இரவு 8:30-9:30 (பெய்சிங் நேரம்: இரவு 23:00-24:00)
30.83 மீட்டர்———9730 கி.ஹர்ட்ஸ்
22.06 மீட்டர்——-13600 கி.ஹர்ட்ஸ்

இந்திய நேரம்: காலை 7:30-8:30 (பெய்சிங் நேரம்:காலை 10:00-11:00)
சிற்றலை: 25.27 மீட்டர்———11870 கி.ஹர்ட்ஸ்
21.87 மீட்டர்———13715 கி.ஹர்ட்ஸ்

இந்திய நேரம்: காலை 8:30-9:30 (பெய்சிங் நேரம்:காலை 11:00-12:00)
சிற்றலை: 22.06 மீட்டர்———13600 கி.ஹர்ட்ஸ்
21.84 மீட்டர்———13735 கி.ஹர்ட்ஸ்