• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2009-04-08 10:26:10    
தமிழ் மூலம் சீனம் பாடம் 153

cri
வாணி – வணக்கம், நேயர்களே, தமிழ் மூலம் சீனம் நிகழ்ச்சியில் மீ்ண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

க்ளீட்டஸ் – வணக்கம். நண்பர்களே, தொடர்ந்து எங்களுடன் சேர்ந்து சீன மொழி பயிற்சியை செய்யுங்கள்.

வாணி – விமான நிலையத்திலிருந்து ஹோட்டலுக்குச் செல்லும் வழியில், சுற்றுலா நிறுவனத்தின் பணியாளரும் திரு பாலுவும் பெய்ஜிங்கின் போக்குவரத்து பற்றி உரையாடுகின்றனர்.

வாணி -- 中国的机场交通一直是这样通畅吗?zhong guo de ji chang jiao tong yi zhi shi zhe yang tong chang ma? 交通jiao tong,போக்குவரத்து. 一直yi zhi, எப்போதும். 通畅tong chang, தங்கு தடையின்றி.

க்ளீட்டஸ் -- 交通jiao tong,போக்குவரத்து. 一直yi zhi, எப்போதும். 通畅tong chang, தங்கு தடையின்றி.

வாணி -- 中国的机场交通一直是这样通畅吗?zhong guo de ji chang jiao tong yi zhi shi zhe yang tong chang ma? சீனாவின் விமான நிலையத்திற்குச் செல்லும் போக்குவரத்து எப்போதும் தங்கு தடையற்றதாக இருக்குமா?中国的机场交通一直是这样通畅吗?zhong guo de ji chang jiao tong yi zhi shi zhe yang tong chang ma?

க்ளீட்டஸ் -- 中国的机场交通一直是这样通畅吗?zhong guo de ji chang jiao tong yi zhi shi zhe yang tong chang ma? சீனாவின் விமான நிலையத்திற்குச் செல்லும் போக்குவரத்து எப்போதும் தங்கு தடையற்றதாக இருக்குமா?

வாணி -- 北京现在有六条环城公路。Bei jing xian zai you liu tiao huan cheng gong lu. 现在xian zai தற்போது. 环城公路huan cheng gong lu, சுற்று வட்ட நெடுஞ் சாலை.

க்ளீட்டஸ் -- 现在xian zai தற்போது. 环城公路huan cheng gong lu, சுற்று வட்ட நெடுஞ் சாலை.

வாணி -- 北京现在有六条环城公路。Bei jing xian zai you liu tiao huan cheng gong lu. பெய்சிங் மாநகரில் இப்போது 6 சுற்று வட்ட நெடுஞ் சாலைகள் உள்ளன. 北京现在有六条环城公路。Bei jing xian zai you liu tiao huan cheng gong lu.

க்ளீட்டஸ் -- 北京现在有六条环城公路。Bei jing xian zai you liu tiao huan cheng gong lu. பெய்சிங் மாநகரில் இப்போது 6 சுற்று வட்ட நெடுஞ் சாலைகள் உள்ளன.

வாணி -- 通过分流,公路拥挤就减少多了。Tong guo fen liu, gong lu yong ji jiu jian shao duo le. 拥挤yong ji என்றால் நெரிசல். அதன் விளைவாக, பெய்சிங்கில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்துவிட்டது. 通过分流,公路拥挤就减少多了。Tong guo fen liu, gong lu yong ji jiu jian shao duo le.

க்ளீட்டஸ் -- 通过分流,公路拥挤就减少多了。Tong guo fen liu, gong lu yong ji jiu jian shao duo le. 拥挤yong ji நெரிசல். அதன் விளைவாக, பெய்சிங்கில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்துவிட்டது.

வாணி – அடுத்த வாக்கியம், 我们到长城饭店需要多长时间? Wo men dao chang cheng fan dian xu yao duo chang shi jian?

க்ளீட்டஸ் – 我们到长城饭店需要多长时间? Wo men dao chang cheng fan dian xu yao duo chang shi jian?

வாணி – 到dao, என்றால் சென்றடைதல். 需要xu yao, என்றால் தேவைப்படுதல், 多长时间duo chang shi jian, எவ்வளவு நேரம்.

க்ளீட்டஸ் –到dao, சென்றடைதல். 需要xu yao, தேவைப்படுதல், 多长时间duo chang shi jian, எவ்வளவு நேரம்.

வாணி – 我们到长城饭店需要多长时间? Wo men dao chang cheng fan dian xu yao duo chang shi jian? பெருஞ்சுவர் ஹோட்டலுக்குச் செல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?我们到长城饭店需要多长时间? Wo men dao chang cheng fan dian xu yao duo chang shi jian?

க்ளீட்டஸ் – 我们到长城饭店需要多长时间? Wo men dao chang cheng fan dian xu yao duo chang shi jian? பெருஞ்சுவர் ஹோட்டலுக்குச் செல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

வாணி – 半小时,ban xiao shi.

க்ளீட்டஸ் –半小时,ban xiao shi.

வாணி – 半ban, அரை அல்லது பாதி என்று பொருள். 小时xiao shi என்பது மணி என்று பொருள். 半小时,ban xiao shi. அரை மணி நேரம்.

க்ளீட்டஸ் – 半小时,ban xiao shi. அரை மணி நேரம்.

வாணி – 我们到长城饭店了。Wo men dao chang cheng fan dian le.

க்ளீட்டஸ் – 我们到长城饭店了。Wo men dao chang cheng fan dian le.

வாணி – க்ளீட்டஸ், இந்த வாக்கியத்தின் பொருளை நீங்கள் விளக்கலாமா?

க்ளீட்டஸ் – நிச்சயமாக. 我们到长城饭店了。Wo men dao chang cheng fan dian le.

பெருஞ்சுவர் ஹோட்டலுக்கு வந்துவிட்டோம். அப்படி தானே?

வாணி – சரியாக சொன்னீர்கள். நல்லது. என்னைப் பின்பற்றி வாசியுங்கள். 我们到长城饭店了。Wo men dao chang cheng fan dian le.

க்ளீட்டஸ் – 我们到长城饭店了。Wo men dao chang cheng fan dian le.

பெருஞ்சுவர் ஹோட்டலுக்கு வந்துவிட்டோம்.

இசை

வாணி – சரி, நேயர்களே, இந்தப் பகுதி உரையாடலை மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள். தமிழாக்கம் இல்லாத நிலையில், உரையாடல் முழுவதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியுமா?

中国的机场交通一直是这样通畅吗?zhong guo de ji chang jiao tong yi zhi shi zhe yang tong chang ma?

க்ளீட்டஸ் -- 北京现在有六条环城公路。Bei jing xian zai you liu tiao huan cheng gong lu.

வாணி -- 通过分流,公路拥挤就减少多了。Tong guo fen liu, gong lu yong ji jiu jian shao duo le.

க்ளீட்டஸ் – 我们到长城饭店需要多长时间? Wo men dao chang cheng fan dian xu yao duo chang shi jian?

வாணி – 半小时,ban xiao shi.

க்ளீட்டஸ் – 我们到长城饭店了。Wo men dao chang cheng fan dian le.

இசை

வாணி – திரு பாலு, பெருஞ்சுவர் ஹோட்டலில் நுழைந்தார். ஹோட்டலின் பணியாளர் ஒருவர் அவரை வரவேற்றார். 先生,您好。您是巴鲁先生吗?Xian sheng, nin hao. Nin shi bal u xian sheng ma?

க்ளீட்டஸ் – 先生,您好。您是巴鲁先生吗?Xian sheng, nin hao. Nin shi bal u xian sheng ma? ஐயா, வணக்கம். நீங்கள் திரு பாலுவா?

வாணி – 一个月前,您在饭店订的房间号是509。 Yi ge yue qian, nin zai fan dian ding de fang jian hao shi 509.

订ding, பதிவு செய்தல். 房间号fang jian hao, அறை எண். 一个月前,您在饭店订的房间号是509。 Yi ge yue qian, nin zai fan dian ding de fang jian hao shi 509.

க்ளீட்டஸ் – 一个月前,您在饭店订的房间号是509。 Yi ge yue qian, nin zai fan dian ding de fang jian hao shi 509. ஒரு தீங்களுக்கு முன் ஹோட்டலில் பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அறை எண் 509.

வாணி – 请出示护照办理入住手续,qing chu shi hu zhao ban li ru zhu shou xu. 办理手续, ban li shou xu, பதிவு செய்தல்.

க்ளீட்டஸ் – 办理手续, ban li shou xu, பதிவு செய்தல்.

வாணி – 请出示护照办理入住手续,qing chu shi hu zhao ban li ru zhu shou xu. தயவு செய்து கடவுச் சீட்டைக் காட்டுங்கள். தங்கியிருக்கப் பதிவு செய்யுங்கள். 请出示护照办理入住手续,qing chu shi hu zhao ban li ru zhu shou xu.

க்ளீட்டஸ் – 请出示护照办理入住手续,qing chu shi hu zhao ban li ru zhu shou xu. தயவு செய்து கடவுச் சீட்டைக் காட்டுங்கள். தங்கியிருக்கப் பதிவு செய்யுங்கள்.

இசை

வாணி – இந்தப் பகுதியை மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்கள்.

您好。您是巴鲁先生吗? nin hao. Nin shi bal u xian sheng ma?

க்ளீட்டஸ் – 一个月前,您在饭店订的房间号是509。 Yi ge yue qian, nin zai fan dian ding de fang jian hao shi 509.

வாணி – 请出示护照办理入住手续,qing chu shi hu zhao ban li ru zhu shou xu.

இசை

இசை

வாணி – சரி, நேயர்களே. இன்றைய வகுப்பு நிறைவடைந்தது. மறவாமல் வீட்டில் அதிக பயிற்சி செய்யுங்கள்.

peng you men, xi qi jie mu zai jian. நண்பர்களே, அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்.

க்ளீட்டஸ் -- peng you men, xia qi jie mu zai jian.