• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• வான வேடிக்கை

• கலை நிகழ்ச்சி

• வான வேடிக்கை

• வான வேடிக்கை

• "இலண்டன் 8 நிமிடம்"என்ற கலை நிகழ்ச்சி

• நிறைவு விழாவின் கலை நிகழ்ச்சி

• நிறைவு விழாவின் கலை நிகழ்ச்சி

• புனிதத் தீபம்

• பேருந்திலான பாடகர்

• இலண்டன் பேருந்து

• ஒலிம்பிக் கோடி ஒப்படைப்பு

• கொடி ஏற்றும் விழா

• வீரர் வீராங்கனைகள்

• வான வேடிக்கை

• நிறைவு விழாவின் கலை நிகழ்ச்சி

• நிறைவு விழாவின் கலை நிகழ்ச்சி

• நிறைவு விழாவின் கலை நிகழ்ச்சி

• நிறைவு விழா: துவக்கம்

• நிறைவு விழாவில்: ரசிகர்கள்

• பார்வையாளர்

• மாரத்தான் நீண்டதுர ஓட்டப்போட்டி

• ஆப்கானிஸ்தான் வீராங்கனை

• தாளத்திற்கேற்ற சீருடற்பயிற்சி போட்டி

• ஈரானின் வீராங்கனை

• ஜெர்மன் வீரர்

• handball எனும் கைப்பந்து போட்டி

• மலை மிதிவண்டி போட்டி

• விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி

• ஓடும் நீரில் 1000 மீட்டர் ஆடவர் ஒற்றையர் தோல் படகு போட்டி

• Kongfu
1 2 3 4 5 6