• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• கிரேக்கத்திலான பயணம்

• அமெரிக்க அரசுத் தலைவருடன்

• ரஷிய அரசுத் தலைவருடன்

• ஜப்பானிய தலைமை அமைச்சருடன்

• பெரு நாட்டில்

• பெரு நாட்டின் அரசுத் தலைவருடன்

• பெரு நாட்டில்

• பிரேசில் அரசுத் தலைவருடன் ஹுசிந்தாவ்

• லுக வென்னுடன் ஹுசிந்தாவ்

• பிடல் காஸ்ரோவுடன் ஹுசிந்தாவ்

• APECயில் கலந்துகொண்ட ஹுசிந்தாவ்

• புஷ் மற்றும் ஹுசிந்தாவ்

• அரசுத்தலைவர் ஹுசிந்தாவின் பயணம்

• சோலின் கோயிலின் துறுவிகள் வழங்கிய நிகழ்ச்சி

• ஹுச்சிந்தாவ் கோஸ்டாரிக்காவில் அடைந்தார்